พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชากำหนดวันประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑-๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐-๑๑-๑๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกำหนดการดังนี้ ...

Continue Reading